Javne nabavke

+387 (59) 223-755

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ
1049-1-1-1-3-1/18
Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:15.2.2018. u 9:20
ОДЈЕЉАК I: УГОВОРНИ ОРГАН
I 1. Подаци о уговорном органу
Назив: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA BOLNICA TREBINjE
ИДБ/ЈИБ: 4401353910000
Контакт особа: Mirа Rаdulović
Телефон: (059) 261-103
ОДЈЕЉАК II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА
II 1. Врста уговора
Робе, Куповина
II 2. Подјела на лотове
Да
II 4. Опис
II 4.а. Назив предмета уговора
Јавна набавка меса, хљеба, млијека и млијечних производа, воћа и поврћа, сухомеснатих
производа и прехрамбених артикала за потребе ЈЗУ Болница Требиње
II 4.ц. Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН)
15000000-8
ОДЈЕЉАК IV: ПОСТУПАК
IV 1. Врста поступка
Отворени поступак
IV 2. Критеријуми за додјелу уговора
Најнижа цијена
IV 3. Услови преузимања/достављања захтјева за тендерску документацију
8.3.2018.
IV 6. Рок за пријем понуда/захтјева за учешће
Датум и вријеме: 8.3.2018. 09:00:00
IV 7. Рок, адреса и мјесто отварања понуда
Датум и вријеме: 8.3.2018. 09:05:00
Адреса и мјесто: Библиотека ЈЗУ Болница Требиње

 

 

 

Број: 02-               /16

Датум: 26. 12. 2016. године

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЗАКУП ПРОСТОРИЈА БОЛНИЧКЕ ПРОСЕКТУРЕ

а) Назив уговорног органа и адреса

ЈЗУ Болница Требиње, улица др Левија број 2, Требиње, 

б) Опис просторија који се стављају у закуп

Просторије болничке просектуре, 85 м2

ц) Критериј за избор најповољније понуде

Највећа цијена понуђена за мјесечни закуп просторије

д) Услови и критерији које понуђач треба да испуњава слиједеће:

-пријем посмртних остатака у мртвачницу; 

-опремање и одвоз посмртних остатака; 

-вођење евиденције о осмртним остацима; 

-одржавање хигијене мртвачнице; 

-обезбјеђена комуникација телефоном 24 сата; 

-редовно измирење мјесечне закупнине; 

-измирење трошкова за електричну енергију и воду.

е) Период закључења уговора

Период закључења уговора је годину дана од дана потписивања уговора.

ф) Садржај понуде, начин и вријеме достављања понуда

Садржај понуде обухвата: највећу понуђену цијену мјесечног закупа болничке просектуре и Изјаву понуђача да  испуњава  све услове предвиђене тачком д) Јавног позива за достављање понуда за закуп просторија болничке просектуре.Понуде се достављају у затвореној коверти (са назнаком Понуда-не отварати), на адресу ЈЗУ Болница Требиње, улица др Левија број 2, Требиње, најкасније до 31.12.2016. године, до 08 часова.

е) ЈЗУ Болница Требиње ће формирати Комисију која ће по пријему понуда извршити одабир најповољнијег понуђача и о томе обавјестити све понуђаче.

г) Контакт особа, број телефона, број факса:

Мира Радуловић, 

тел.059- 223-755, 

факс 059-261-102

 

 

 

Датум; 21.12.2016. године                                                         Д и р е к т о р, 

                                                                                     Мијановић Васо, дипл.правник

 

 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ- ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА  ЗА УРЕЂАЈ „ABL 80“ ЗА ПОТРЕБЕ ЈЗУ БОЛНИЦА ТРЕБИЊЕ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

02- 1410/16  Датум: 01.08.2016. године

Назив уговорног органа:

ЈЗУ Болница Требиње

Опис предмета набавке и техничке спецификације:

НАБАВКА  ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА  ЗА УРЕЂАЈ „ABL 80“ ЗА ПОТРЕБЕ ЈЗУ БОЛНИЦА ТРЕБИЊЕ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 02- 1410/16

(техничка спецификација у прилогу тендерске документације)

Критериј за избор понуде у складу са чланом   90. Закона о јавним набавкама

Најнижа цијена технички задовољавајуће понуде

 Услови и захтјеви које понуђачи требају испути:

-Да је понуђач регистрован за обављање дјелатности која је предмет ове набавке (Актуелни извод из судског регистра –оригинал или овјерена копија).

 Испорука робе :

Испорука робе врши се једном мјесечно у ЈЗУ Болница Требиње, ул. др Левија број 2, 89101 Требиње,  Служба за медицинско снадбијевање. Испорука се врши сукцесивно, према потребама наручиоца, у складу са Наруџбеницом наручиоца.

Понуђач може понудити само један артикл по свакој ставци из тендерске документације.

Процјењена вриједност јавне набавке: 6.000КМ

Начин преузимања тендерске документације:

Тендерска документација се може преузети на писани захтјев понуђача који се упућује на адресу ЈЗУ Болница Требиње, ул.др Левија бр.2, Требиње , или на писани захтјев који се упућује на 

е-mail:tb-hospit@ teol.net.

Тендерска документација понуђачима се шаље поштом без накнаде.

Понуђач може понудити само један артикл по свакој ставци из тендерске документације.

 

 

Број: 02-1329/16, веза број 02-556/15

Датум: 22.07.2016. године

ИНФОРМАЦИЈА О ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА

У складу са чланом 28. став 4.Закона о јавним набавкама БиХ (Службени гласник БиХ број 39/14), ЈЗУ Болница Требиње објављује информацију да у складу са чланом чланом 21.став 1.тачка ц) Закона о јавним набавкама  проводи преговарачи поступак без објаве обавјештења о набавци лабораторијских реагенаса за потребе ЈЗУ Болница Требиње.Набавка се врши из разлога суштински доказивих техничких разлога, јер се уговор може додјелити само одређеном добављачу.Тендерску документацију на увид можете добити на адреси: ЈЗУ Болница Требиње, ул.др Левија број 2. Требиње.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА ЈЗУ БОЛНИЦА ТРЕБИЊЕ

а) Назив уговорног органа и адреса

ЈЗУ Болница Требиње, улица др Левија број 2, Требиње, 

б) Опис  јавне набавке-услуге

 Пружање услуга техничког одржавања моторних возила ЈЗУ Болница Требиње

ц) Критериј за избор најповољније понуде

 Најмања цијена технички задовољавајуће понуде 

д) Услови и критерији које понуђач треба да испуњава слиједеће:

-пружање услуга техничког одржавања моторних возила Болнице, 

-приоритет у односу на моторна возила других клијената, 

е) Период закључења уговора

Период закључења уговора је годину дана од дана потписивања уговора.

ф) Начин преузимања тендерске документације

Тендерска документација са спецификацијом се може преузети без накнаде, на протоколу ЈЗУ Болница Требиње, ул.др Левија бр.2.Требиње. 

г)Садржај понуде, начин и вријеме достављања понуда

Садржај понуде обухвата:  најмању цијену техничкизадовољавајуће понуде и испуњење услова из тачке д) овог позива.  Понуде се достављају у затвореној коверти ( са назнаком Понуда-не отварати), на адресу ЈЗУ Болница Требиње, улица др Левија број 2, Требиње, најкасније до 10.08.2016. године.

е) ЈЗУ Болница Требиње ће формирати Комисију која ће по пријему понуда извршити одабир најповољнијег понуђача и о томе обавјестити све понуђаче.

г) Контакт особа, број телефона, број факса

Мира Радуловић, 

тел. 059-223-118 ,факс 059-261-102                   Датум; 29.07.2016. године  

 

21.12.2015. године

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЗАКУП ПРОСТОРИЈА БОЛНИЧКЕ ПРОСЕКТУРЕ

а) Назив уговорног органа и адреса

ЈЗУ Болница Требиње, улица др Левија број 2, Требиње, 

б) Опис просторија који се стављају у закуп

Просторије болничке просектуре, 85 м2

ц) Критериј за избор најповољније понуде

Највећа цијена понуђена за мјесечни закуп просторије

 

д) Услови и критерији које понуђач треба да испуњава слиједеће:

-пријем посмртних остатака у мртвачницу; 

-опремање и одвоз посмртних остатака; 

-вођење евиденције о осмртним остацима; 

-одржавање хигијене мртвачнице; 

-обезбјеђена комуникација телефоном 24 сата; 

-редовно измирење мјесечне закупнине; 

-измирење трошкова за електричну енергију и воду.

е) Период закључења уговора

Период закључења уговора је годину дана од дана потписивања уговора.

ф) Садржај понуде, начин и вријеме достављања понуда

Садржај понуде обухвата: највећу понуђену цијену мјесечног закупа болничке просектуре.Понуде се достављају у затвореној коверти ( са назнаком Понуда-не отварати), на адресу ЈЗУ Болница Требиње, улица др Левија број 2, Требиње, најкасније до 25.12.2015. године.

е) ЈЗУ Болница требиње ће формирати Комисију која ће по пријему понуда извршити одабир најповољнијег понуђача и о томе обавјестити све понуђаче.

г) Контакт особа, број телефона, број факса

Мира Радуловић, 

тел.059-261-103, 

факс 059-261-102

 

Датум; 18.12.2015. године                                                       Д и р е к т о р, 

                                                                                   Мијановић Васо, дипл.правник

 

 

 

 

 

 

 

 

05.12.2015. GODINE

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU-USLUGU

  -UGRADNJA ELEKTRONSKE PLOČE ZA DETEKTOR NA CT APARATU NA CT APARATU, 

 -UGRADNJA DIJELA NA UZ APARATU

a)Naziv ugovornog organa:

JZU Bolnica Trebinje

b)Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije:

-UGRADNJA ELEKTRONSKE PLOČE ZA DETEKTOR NA CT APARATU, 

-UGRADNJA ELEKTRONSKE PLOČE NA UZ APARATU

(tehnička specifikacija u prilogu tenderske dokumentacije)

c) Kriterij za izbor ponude u skladu sa članom 21.i 28.Zakona o javnim nabavkama

Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

 d) Uslovi i zahtjevi koje ponuđači trebaju isputi:

-Da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke (aktuelni izvod iz sudskog registra)

-da posjeduje Sertifikat-potvrdu izdatu od strane proizvođača“ General electric“ da je formalno-pravno zastupnik proizvođača ekskluzivnim pravima prometa medicinskom opremom koja je predmet ove nabavke, 

e) Način preuzimanja tenderske dokumentacije:

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na pisani zahtjev ponuđača koji se upućuje na adresu JZU Bolnica Trebinje, ul.dr Levija br.2, Trebinje , ili na pisani zahtjev koji se upućuje na 

e-mail:tb-hospit@ teol.net.

Tenderska dokumentacija ponuđačima se šalje poštom bez naknade.

f)Adresa  ugovornog organa:

JZU Bolnica Trebinje, dr Levija br.2.Trebinje.

g)Vrsta postupka:

Pregovarački postupak bez objave obavještenja.

h)Period zaključenja ugovora: 

Ugovor se zaključuje jednokratno.

i) Krajnji rok za dostavljanje zahjeva za učešće u pregovaračkom postupku

Dato u tenderskoj dokumentaciji

j) JZU Bolnica Trebinje će formirati Komisiju koja će po prijemu zahtjeva za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja sprovesti postupak javne nabavke.

k) Kontakt osoba, broj telefona

Mira Radulović, telefon, 059-261-103; faks, 059-261-102

e-mail:tb-hospit@ teol.net

Direktor, Vaso Mijanović, dipl. pravnik

 

 

 

JZU Bolnica Trebinje sa danom 01.01.2015. godine u skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama (Sl.gl BiH 39/14) i instrukcijama Agencije za javne nabavke BiH, objavljuje Nacrt plana javnih nabavki za 2015. godinu, koji će biti usvojen nakon sjednice Upravnog odbora JZU Bolnica Trebinje.

Prema članu 14. Zakona o javnim nabavkama BiH za nabavke vrijednosti manje od 50.000,00 KM, u slučaju robe i usluga, ili 80.000,00 KM, u slučaju radova, ugovorni organ može primjeniti jedan od postupaka utvrđenih zakonom, izuzev direktnog sporazumu, uz obavezu ispunjenja propisanih uslova za svaki postupak.

 JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

BOLNICA TREBINJE

NACRT PLANA JAVNIH NABAVKI za 2015. godinu

 

 

Rb

Predmet javne nabavke

Kod

Procijenjena vrijednost sa PDV-om, (KM)

Vrsta postupka

Okvirni datum pokretanja postupka

Okvirni datum zaključenja ugovora

Izvor

finansiranja

Napomena

ROBE

1

Nabavka mesa

15110000-2

23.000,oo

Otvoreni

23.01.2015.

25.02.2015.

Sopstveni

Idu zajedno u otvorenom postupku dijeljeni u lotove

2

Nabavka hljeba

15811100-7

11.143,oo

Otvoreni

23.01.2015.

25.02.2015.

Sopstveni

3

Nabavka mlijeka i mliječnih proizvoda

15511000-3

15500000-3

7902,3o

Otvoreni

23.01.2015.

26.02.2015.

Sopstveni

4

Nabavka voća i povrća

15300000-1

17.924,oo

Otvoreni

23.01.2015.

15.04.2015.

Sopstveni

5

Nabavka suhomesnatih proizvoda

15100000-9

15.863,oo

Otvoreni

23.01.2015.

20.03.2015.

Sopstveni

6

Nabavka prehrambenih artikala

15800000-6

12.926,9o

Otvoreni

23.01.2015.

20.03.2015.

Sopstveni

7

Nabavka potrošnog materijala

31000000-6

18.060,4o

Otvoreni

23.01.2015.

20.03.2015.

Sopstveni

 

8

Nabavka štampanih obrazaca

22820000-4

6449,93

Konkur.

23.01.2015.

26.02.2015.

Sopstveni

Idu kroz konkurent. u lotovima

9

Nabavka kancelarijskog materijala

22800000-6

8431,63

Konkur.

23.01.2015.

20.03.2015.

Sopstveni

10

Nabavka reagensa za aparat „Cobas integra 400 plus i „Cobas“ E 411“

33696500-0

63.564,8o

67.941,94

Otvoreni

01.02.2015.

15.03.2015.

Sopstveni

Idu zajedno u otvorenom postupku dijeljeni u lotove

11

Nabavka reagensa za aparat „Cobas B 211“

33696500-0

16.626,7o

Otvoreni

01.02.2015.

01.03.2015.

Sopstveni

12

Nabavka reagensa za „5  DIFF SYSMEX XT-2000i“ i  5 parametarski automatski hematološki brojač sa analizom retikuloci

33696500-0

57.998,77

Otvoreni

01.02.2015.

01.04.2015.

Sopstveni

13

Nabavka video-asistiranog bronhoskopa

 

122.000,oo

Otvoreni

01.03.2015.

15.04.2015.

Sopstveni

 

14

Nabavka materijala za vodinstalacije

44115210-4

1300,oo

Direktni sporazum

01.03.2015.

16.03.2015.

Sopstveni

 

15

Nabavka materijala za elektrotehničke instalacije

45315100-9

4900,oo

Direktni sporazum

01.03.2015.

12.04.2015.

Sopstveni

 

16

Nabavka implantacionih materijala za potrebe ortopedije

33183200-8

33183100-7

28.935,27

Konkur.

20.02.2015.

20.03.2015.

Sopstveni

 

17

Nabavka mekih intraokularnih sočiva, reagensa i potrošnog materijala za operacije oka

33122000-1

25.621,6o

Otvoreni

01.03.2015.

17.04.2015.

Sopstveni

 

18

Nabavka medicinskih plinova

24111500-0

38.408,oo

Konkur.

01.06.2015.

14.07.2015.

Sopstveni

 

19

Nabavka lož ulja za potrebe grijanja ustanove (21.000l)

09135100-5

36.000,oo

Konkur.

01.08.2015.

15.09.2015.

Sopstveni

 

20

Nabavka reagensa za aparat „Hitachi 902

33696500-0

21.032,21

Konkur.

20.11.2015.

31.12.2015.

Sopstveni

 

21

Nabavka hirurških rukavica

 

24.000,oo

Konkur.

01.08.2015.

30.09.2015.

Sopstveni

 

22

Nabavka dezinfekcionih sredstava

39330000-4

1868,13

Direktni sporazum

10.11.2015.

31.12.2015.

Sopstveni

 

23

Nabavka traka za urin

 

3060,oo

Direktni sporazum

30.10.2015.

31.12.2015.

Sopstveni

 

24

Nabavka reagensa za koagulaciju

33696500-0

18.962,5o

Konkur.

30.10.2015.

31.12.2015.

Sopstveni

 

25

Nabavka reagenasa za patologiju i potrošnog materijala

33696500-0

5800,oo

Direktni sporazum

30.10.2015.

31.12.2015.

Sopstveni

 

26

Nabavka boja i lakova

44800000-8

1070,oo

Direktni sporazum

01.05.2015.

01.05.2015.

Sopstveni

 

27

Nabavka goriva za potrebe transporta

09100000-0

25.790,36

 

01.01.2015.

 

Sopstveni

 

USLUGE

1

Usluge programiranja, ispitivanja i održavanja programske opreme (softvera) APOS

72110000-0

350,oo

Direktni sporazum

01.02.2015.

01.02.2015.

Sopstveni

 

2

Održavanje i servis računarske opreme

50312000-5

1465,oo

Direktni sporazum

01.02.2015.

01.02.2015.

Sopstveni

 

3

Održavanje softvera za obračun plata

72110000-0

1200,oo

Direktni sporazum

01.02.2015.

01.02.2015.

Sopstveni

 

4

Usluge zbrinjavanja medicinskog infektivnog otpada

90524000-6

40.950,oo

Konkur.

10.02.2015.

01.04.2015.

Sopstveni

 

5

Usluge izrade Akta o procjeni rizika

90711100-5

4000,oo

Direktni sporazum

01.03.2015.

01.04.2015.

Sopstveni

 

6

Usluge popravljanja i održavanja motornih vozila

50110000-9

8130,oo

Konkur.

01.06.2015.

01.07.2015.

Sopstveni

 

7

Usluge sanitacije objekata (dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija)

90920000-2

1358,72

Direktni sporazum

01.05.2015.

01.05.2015.

Sopstveni

 

8

Redovno održavanje - servisiranje lifta u ustanovi

50750000-7

3000,oo

Direktni sporazum

01.02.2015.

10.02.2015.

Sopstveni

 

9

Usluge kolektivnog osiguranja radnika (310 radnika)

66512000-2

2050,oo

Direktni sporazum

01.10.2015.

05.11.2015.

Sopstveni

 

10

Usluge osiguranja motornih vozila ustanove

66514110-0

2100,oo

Direktni sporazum

01.10.2015.

05.11.2015.

Sopstveni

 

11

Usluge pranja motornih vozila

50112300-6

850,oo

Direktni sporazum

01.02.2015.

10.02.2015.

Sopstveni

 

12

Usluge verifikacije, popravke i održavanja medicinske opreme

50400000-9

81.817,oo

Otvoreni postupak

01.07.2015.

15.08.2015.

Sopstveni

 

13

Ct i rtg monitoring aparata

 

920,oo

Direktni sporazum

01.10.2015.

01.11.2015.

Sopstveni

 

14

Pregledi radnika koji su izloženi jonizirajućem zračenju.

 

766,oo

Direktni sporazum

01.10.2015.

01.11.2015.

Sopstveni

 

15

Ljekarski periodični pregledi  radnika

 

1000,oo

Direktni sporazum

01.10.2015.

01.11.2015.

Sopstveni

 

16

Servis i održavanje fiskalnih kasa

 

300,oo

Direktni sporazum

01.01.2015.

01.01.2015.

Sopstveni

 

17

Usluge hotelskog smještaja za spoljne saradnike

55110000-4

760,oo

Direktni sporazum

10.02.2015.

10.02.2015.

Sopstveni

 

18

Kontrola dozimetara

38527200-7

1670,00

Direktni sporazum

10.02.2015.

10.02.2015.

Sopstveni

 

19

Sanitarni pregledi zaposlenih, pregledi radnih povšina i kontrola sterilizacije

 

2000,oo

Direktni sporazum

30.05.2015.

10.06.2015.

Sopstveni

 

20

Mikrobiološke usluge za ležeće pacijente

 

8000,oo

Konkur.

30.05.2015.

10.06.2015.

Sopstveni

 

21

Usluge obrade i zbrinjavanja komunalnog otpada

90513000-6

14.888,o4

Konkur.

24.06.2015.

01.08.2015.

Sopstveni

 

22

Kertridži, toneri

30125100-2

3185,oo

Direktni sporazum

01.08.2015.

10.08.2015.

Sopstveni

 

23

Prevozne karte

34980000-0

11.000,oo

Konkur.

10.02.2015.

10.02.2015.

Sopstveni

 

24

Kontrola protivpožarnih aparata i hidrantske mreže

 

1593,99

Direktni sporazum

01.07.2015.

15.07.2015.

Sopstveni

 

25

Nabavka električne energije

71314100-3

149.304,2o

Otvoreni

01.01.2015.

01.01.2015.

Sopstveni

 

26

Distribucija vode

65110000-7

56.188,79

Otvoreni

01.01.2015.

01.01.2015.

Sopstveni

 

27

Poštanske usluge

64110000-0

2007,3o

Direktni sporazum

01.01.2015.

01.01.2015.

Sopstveni

 

28

Telekomunikacijske usluge

64200000-8

15.764,5o

Otvoreni

01.01.2015.

01.01.2015.

Sopstveni

 

 

UKUPNO:

1.103.200,00 KM

 

RADOVI

 

U toku 2015. godini nisu predviđeni radovi u JZU Bolnica Trebinje.

                   

 

Dodjela ugovora male vrijednosti

Prema članu 87. stav (1) Zakona o javnim nabavkama postupci javne nabavke za dodjelu ugovora male vrijednosti su:

a) konkurentski zahtjev za dostavu ponuda; i

b) direktni sporazum.

(2) Ugovorni organ provodi postupak konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda u slučaju da je procijenjena vrijednost nabavke robe ili usluge manja od iznosa od 50.000,00 KM, odnosno kada je za nabavku radova procijenjena vrijednost manja od iznosa od 80.000,00 KM.

(3) Ugovorni organ provodi postupak direktnog sporazuma za nabavku robe, usluga ili radova čija je procijenjena vrijednost jednaka ili manja od iznosa od 6.000,00 KM.