Riječ direktora

+387 (59) 223-755

Poštovani građani,

Na internet stranicama Javne zdravstvene ustanove Bolnica Trebinje možete da pratite aktivnosti koje sprovodi bolnica, dobijete informacije koje su od značaja za Vas u pogledu Vaše zdravstvene zaštite.

Politika kvaliteta Javne zdravstvene ustanove Bolnica Trebinje

 

Naša se misija sastoji u stručnom i efikasnom pružanju zdravstvene zaštite sekundarnog i - dijelom - tercijarnog nivoa za stanovništvo Istočne Hercegovine i svima kojima je zdravlje ugroženo, poboljšanju zdravstvenog stanja naših pacijenata i omogućavanju dužeg i kvalitetnijeg života.

Nastojimo da kontinuiranim razvojem, obezbeđivanjem zdravstvene zaštite i slijedeći reformske procese zdravstvenog sistema Republike Srpske budemo moderna bolnica, okrenuta pacijentu, sa visokim kvalitetom medicinskih usluga, savremenim dijagnostičkim i terapijskim procedurama.

U svom radu pridržavamo se moralnih i etičkih vrijednosti koje podrazumijevaju posvećenost poslu, uvažavanje ličnosti pacijenta, prihvatanje naučno dokazanih inovacija, lična kreativnost, timski rad i zalaganje za jednako dostupnu zdravstvenu zaštitu za sve.

Naši su trajni ciljevi su:

 

  • pružanje usluga korisnicima po međunarodnim standardima • podizanje nivoa stručnosti zaposlenih kroz različite vidove edukacije
  • izrada i dosljedna primjena vodiča dobre prakse
  • poboljšanje uslova rada i nabavka savremene medicinske opreme
  • razvoj bolnickog informacionog sistema
  • razvoj sistema kvaliteta i sistema menadžmenta
  • aktivna saradnja sa svim subjektima sistema zdravstvene zaštite
  • kontinuirana komunikacija sa korisnicima usluga i lokalnom zajednicom

Ova politika kvaliteta uskladuje se, usaglašava i ujedinjuje unutar dokumentovanog sistema menadžmenta, a za njeno sprovođenje su odgovorni menadžment bolnice, načelnici odjeljenja, šefovi službi i menadžer kvaliteta.

Hvala na povjerenju.

 

v.d. Direktor

mr Borislav Grubač