Odjeljenje interne medicine

+387 (59) 223-755

U okviru Odjeljenja interne medicine organizuju se unutrašnje organizacione jedinice i to:

Odsjek za hemodijalizu

Konsultativno-specijalističke ambulante:

- Opšta internistička ambulanta;
- Gastroenterološka ambulanta;
- Ambulanta za UZ dijagnostiku;
- Ambulanta za infektivne bolesti;
- Endokrinološka ambulanta;
- Kardiološka ambulanta;
- Nefrološka ambulanta.


U okviru odjeljenja obavljaju se slijedeći poslovi: vrši se pregled pacijenata i donosi odluka o potrebi za bolničko i drugo liječenje, utvrđuje se program i učestvuje u realizaciji programa dijagnostičkih pretraga. Svi ljekari usmjerene specijalizacije vrše konsultativno-specijalističke preglede i hospitalizaciju pacijenata iz domena svoje uže specijalizacije - kardiologije, endokrinologije, gastroenterologije i nefrologije. Interpretiraju se nalazi i donosi zaključak i dijagnoza, propisuje, ordinira, prati i kontroliše tok ispitivanja, njege i liječenja pacijenata (bolnički i ambulantni pacijenti), vrše se konsultativni i konzilijarni internistički pregledi sa davanjem nalaza i mišljenja, kao i mišljenja o radnoj sposobnosti, vodi se propisana medicinska dokumentacija, evidencije i izveštaji; neposredno se upisuju podaci o bolesti, liječenju pacijenata, dijagnoza i šifre konačne dijagnoze; u okviru programa organizuje se i prati stručni rad ljekara i rad ljekara na specijalizaciji. Pri otpuštanju hospitalizovanih pacijenata daju se pismeni podaci o toku ishoda bolesti, nalazima, načinu liječenja, upute o daljem liječenju i rehabilitaciji kao i mišljenje o radnoj sposobnosti. Vrše se poslovi edukacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika unutar organizacione jedinice. Izrađuje programe i planove; vrši prijave zaraznih i malignih bolesti; predlaže se upućivanje pacijenata u druge klinike ako je potrebno i obavljaju svi drugi poslovi iz djelokruga rada.