Služba za anesteziologiju, reanim...

+387 (59) 223-755

U okviru Službe za anesteziologiju, reanimaciju i intenzivno liječenje obavljaju se slijedeći poslovi: vrši klinički anesteziološki pregled pacijenata prije operacije, u toku anestezije, poslije anestezije i reanimacija neoperisanih pacijenata; vrši priprema pacijenata i određuje premedikacija za pacijente kod kojih se vrši hirurška intervencija; kontrolišu se i pripremaju sredstva i oprema za vršenje anestezije pacijenta; daju lokalne anestezije, za manje i veće operacije; daju intravenozno anestezije; daju lumbalne anestezije; vrše nervnu blokadu; vrše opšte inhalacione anestezije i prate vitalne funkcije; vrše plasiranje CVK. Organizuje i koordinira poslovima intenzivne njege i reanimacije, u jedinici intenzivne njege; vrši kardiopulmonalna reanimacija; tretiranje pacijenata sa respiratornim distresom, kod respiratorne insuficijencije; vodi propisana medicinska dokumentacija; vrši edukacija zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika iz poslova anesteziologije i intenzivne njege; Obavljaju i svi drugi poslovi iz djelokruga svog rada.