Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

+387 (59) 223-755

U okviru Službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju obavljaju se slijedeći poslovi: organizacija i kontrola funkcionalnosti i tokova izvršenja poslova u službi i odgovornost za pravilno, blagovremeno i stručno obavljanje poslova.
Klinički pregled i utvrđivanje potrebe i programa dijagnostičkog, funkcionalnog ispitivanja. Organizuje, koordinira i učestvuje u funkcionalnom ispitivanju (timski rad). Ispitivanje funkcija hoda, položaja tijela, statike tijela. Vrši DXA osteodezintometriju. Interpretacija i timska interpretacija dobijenih rezultata, utvrđivanje konačne dijagnoze i daljeg tretmana pacijenata ili zaključenje liječenja. Koordinacija i kontrola primjene mehanoterapije (masaže, vježbe, zračenja, grupne vježbe, korekcioni tretman i dr.) i psihofiziološke rahabilitacije, kontrola zdravstvenog stanja u toku terapije i vodi intervju sa pacijentom). Vrše konsultativni i konzilijarni pregledi i daje pismeno mišljenje. Vodi propisana medicinska dokumentacija, evidencija i neposredno upisuje glavna-konačna dijagnoza i šifra dijagnoze. Vrši edukacija zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Vrše poslovi stručnog nadzora rada, organizacije i djelatnosti službe za medicinsku rehabilitaciju i obavljaju svi drugi poslovi iz djelokruga svog rada.