Služba za laboratorijsku dijagnostiku

+387 (59) 223-755

U okviru Službe za laboratorijsku dijagnostiku obavljaju se slijedeći poslovi: organizuje preuzimanje, uzimanje i priprema biološkog materijala za biohemijsku i hematološku dijagnostiku. Radi na izvođenju složenih analiza iz oblasti opšte biohemije i hematologije, imunohemije, koagulacije i gasnih analiza. Vrši svakodnevno i periodično propisano održavanje aparata i nadzor nad njihovim pravilnim funkcionisanjem. Svakodnevno prate kalibracije i kontrole analiza na aparatima i preduzima neophodne mjere za dobijanje validnih rezultata.
Uvode nove savremene metode određivanja i automatizovane analizatore u rutinski rad. Provjeravaju se svi parametri za ocjenu kvaliteta novouvedenih postupaka. Vrši se kontrola stručnog rada osoblja sa kojim se neposredno razrađuju nove metode i upoznaje ostalo stručno osoblje sa tehnikom izvođenja. Vrši se kontrola stručnog rada osoblja sa kojim se neposredno radi i nadzor nad pravilnim rukovanjem aparatima. Pripremaju reagensi i rastvori neophodni za rad. Kontrolišu se i ovjeravaju izvještaji o pregledu i rezultatima analize. Učestvuje se u naučno-istraživačkom radu, prate novine u struci, koje se primjenjuju u praksi. Sarađuje se sa ostalim specijalistima u Bolnici i obavljaju sve drugi poslovi iz djelokruga rada.