Služba za onkologiju

+387 (59) 223-755

U okviru Službe za onkologiju obavljaju se slijedeći poslovi: smještaj pacijenta u bolesničku jedinicu na onkologiji, upoznavanje sa procedurama rada i kućnim redom, pregled dokumentacije, nalaza, saglasnost i predlog o primjeni citostatske terapije, uzimanje laboratorijskih analiza, trebovanje citostatika, priprema citostatika u komori sa laminiranim protokom, mehanizam dejstva primjene lijeka, neželjeni efekti, mjerenje vitalnih znakova, nastalih promjena u organizmu i evidentiranje svih promjena u toku davanja terapije, davanje antiemetske terapije najmanje 20 -30 min ranije prije uključivanja hemoterapije, uključivanje citostatika, hemoterapije po procedurama, stalni nadzor uz prisustvo ljekara; prevencija tromboflebitisa – njega braunile, stome, kanile itd.


Edukacija pacijenata o bolesti, o hemoterapiji i kvalitetu života, pripreme za rad i rad onkološkog konzilijuma, prezentacija za onkološke konzilijume drugih ustanova; terapija kancerskog bola – neinvazivan tretman kancerskog bola; konsultativni pregledi; palijativna njega, suporativna terapija kao i drugi poslovi iz djelokruga svog rada.